Restaurants & Bars:  Japanese / Korean

 1. Ageha Sushi
  767 Ninth Avenue
  Phone: 212-581-8188
 2. Ajisai Japanese Fusion
  615 Ninth Avenue
  Phone: 212-757-2688
 3. Aki Sushi II
  366 West 52nd Street
  Phone: 212-262-2888
 4. Aki Sushi II
  366 W 52nd Street
  Phone: (212-262-2888
 5. Alpha Fushion Incorporated
  365 west 34th st
  Phone: 212-279-8887
 6. Aru Sushi
  695 Ninth Avenue
  Phone: 212-977-1777
 7. Asahi
  311 West 48th Street
  Phone: 212-307-5040
 8. Bamboo 52
  344 West 52nd Street
  Phone: 212-315-2777
 9. Bamboo 52
  344 W 52nd Street
  Phone: 212-315-2777
 10. Bann (Korean)
  350 west 50th street
  Phone: 212-582-4446
 11. Blue Ribbon Sushi Bar & Grill
  308 West 58th Street
  Phone: 212-397-0404
 12. Danji
  346 W 52nd Street
  Phone: 212-586-2880
 13. Dohyo
  570 tenth avenue
  Phone: 646-449-7790
 14. Espress Chinese & Japanese
  370 eighth avenue
  Phone: 212-564-2079
 15. Go Sushi
  756 Ninth Avenue
  Phone: 212-459-2288
 16. Hanami Japanese Restaurant
  857 Ninth Avenue
  Phone: 212-258-2999
 17. Hayashi Ya
  374 West 46th Street
  Phone: 212-315-3161
 18. Ichimasa
  302 W 50th Street
  Phone: 212-315-4800
 19. Ippudo Westside
  321 W 51st Street
  Phone: 212-974-2500
 20. Kodama Sushi
  45th Street @ 8th Avenue
  Phone: 212-582-8065
 21. Kodama Sushi
  301 W 45th Street
  Phone: 212-582-8065
 22. Kyotofu
  705 Ninth Avenue
  Phone: 212-974-6011
 23. Mantra
  828 Ninth Avenue
  Phone: 212- 265-8828
 24. Momo Sushi
  Eighth Avenue & 56th
  Phone: 212-757-3502
 25. Morning
  857 Ninth Avenue
  Phone: 212-582-4488
 26. New Yoshi
  416 West 46th Street
  Phone: 212-489-3589
 27. Ocha
  350 West 46th Street
  Phone: 212-581-3195 /-3198
 28. Oyama of Tokyo
  315 West 57th Street
  Phone: 212-262-2333
 29. Shimizu Restaurant
  318 west 51st st
  Phone: 212-581-1581
 30. Sushi Damo Damo
  330 West 58th Street
  Phone: 212-707-8609
 31. Sushi of Gari 46
  347 W 46th Street
  Phone: 212-957-0046
 32. Sushi Yasu
  324 West 51st Street
  Phone: 212-765-1818
 33. Tabata Ramen
  540 Ninth Avenue
  Phone: 212-290-7691
 34. Terakawa Ramen
  885C Ninth Avenue
  Phone: 212-307-0170
 35. Teriyaki Boy
  885 Ninth Avenue
  Phone: 212-307-7202
 36. Totto Ramen
  366 west 52th st
  Phone: 212-582-0052
 37. West Side Sushi (Sumee Sushi Inc)
  717 Ninth Avenue
  Phone: 212-581-2366