Restaurants & Bars:  Mediterranean

 1. Kashkaval Garden
  852 Ninth Avenue
  Phone: 212-245-1758
 2. Kilo
  857 Ninth Avenue
  Phone: 212-707-8770
 3. Turco Mediterranean Grill
  604 Ninth Avenue
  Phone: 212-510-8666